060/327-0-327 [email protected]

Registracija stambene zajednice

 

Registracija stambene zajednice po Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada

Registracija stambene zajednice

Po novom Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, obavezna je registracija stambenih zajednica (zgrada) kao pravnih lica. Stambene zajednice u tom postupku dobijaju matični broj i PIB, a obavezuju se i da otvore tekući račun kod poslovne banke. Stambena zajednica tako postaje organizacija koju čine vlasnici posebnih delova zgrade (stanova, poslovnih prostora, garaža, garažnih mesta), odnosno stanari.

Po novom Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada po prvi put je uspostavljen jedinstven sistem registracije stambenih zajednica u celoj zemlji. Na ovaj način zamenjena je dosadašnja različita praksa vođenja evidencije o stambenim zgradama (a preko 60% opština ovakvu evidenciju nisu ni imale).

Sistem je napravljen tako da lokalne samouprave vode evidenciju stambenih zajednica na lokalnom nivou, a na nivou republike postoji jedinstvena evidencija koja obuhvata sve ove evidencije sa lokala zajedno.

Registar stambenih zajednica – vode ih lokalne samouprave

Dakle, jedinice lokalne samouprave vode Registar stambenih zajednica koje su registrovane na teritoriji te opštine. Ovi registri su u stvari elektronske baze podataka i dokumenata, sa podacima o registrovanim stambenim zajednicama (o adresi, matičnom broju, PIB-u, tekućem računu, upravniku…).

Jedinstvena evidencija stambenih zajednica – vodi je Republički geodetski zavod

Sa druge strane, Republički geodetski zavod vodi Jedinstvenu, centralnu, javnu bazu podataka – Jedinstvenu evidenciju, u kojoj su objedinjeni podaci o stambenim zajednicama svih registara na teritoriji Republike Srbije, što možete pogledati OVDE!

Registar sadrži sledeće podatke koji se registruju, odnosno evidentiraju i objavljuju:

 1. poslovno ime i adresu stambene zajednice;
 2. podatke o broju posebnih delova zgrade (broj stanova, garaža van zgrade na katastarskoj parceli na kojoj je zgrada izgrađena, garažnih mesta, garažnih boksova, parking mesta i poslovnih prostora);
 3. identifikacione podatke o upravniku;
 4. identifikacione podatke o profesionalnom upravniku i organizatoru profesionalnog upravljanja;
 5. matični broj stambene zajednice;
 6. PIB stambene zajednice;
 7. broj tekućeg računa stambene zajednice i kontakt podaci (broj telefona i elektronska adresa za prijem pošte, odnosno e-adresa);
 8. druge podatke u skladu sa zakonom i aktom o registru.

Registracija stambenih zajednica je uspostavljena kao „jednošalterski“ sistem, kojim se obezbeđuje registrovanje podataka o stambenoj zajednici na jednom mestu, a Rešenja o registraciji stambenih zajednica javno su dostupna na internet strani Republičkog geodetskog zavoda.

Registracija stambene zajednice po novom Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada

U nastavku vam prenosimo članove Zakona koji se odnose na postupak registracije, podnošenje prijave, rokove, donošenja rešenja, objavljivanje i dejstvo registracije stambene zajednice.

Na jednom mestu pronađite SVE OBRASCE koji su vam potrebni za registraciju stambenih zajednica po gradskim opštinama u Beogradu OVDE

Pokretanje postupka registracije

Član 22

Postupak registracije pokreće se podnošenjem prijave Registru od strane upravnika ili drugog zakonom ovlašćenog lica, a može da se pokrene i po službenoj dužnosti.

*Postupak se pokreće kod registratora na opštini kojoj stambena zajednica teritorijalno pripada.

Pokretanje postupka podnošenjem prijave

Član 23

Prijava se podnosi u formi podneska u kome se naročito navode:

1) označenje jedinice lokalne samouprave kojoj se prijava podnosi;

2) predmet (propisani podaci za registraciju i objavljivanje) i vrsta (upis, promena ili brisanje podataka i dokumenata) registracije;

3) identifikacioni podaci podnosioca prijave (za domaće fizičko lice: ime i prezime i JMBG, a za strano fizičko lice: ime i prezime, broj putne isprave i država izdavanja putne isprave);

4) na koji način podnosilac zahteva da mu se dostavi odluka Registratora.

Uz prijavu se prilažu propisani dokumenti u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji, ako drugačije nije propisano, kao i dokaz o uplati administrativne takse za registraciju i naknade za usluge Jedinstvene evidencije.

Nadležna opštinska, odnosno gradska uprava koja vodi postupak registracije dužna je da dokumente iz stava 2. ovog člana pribavlja po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, odnosno da od podnosioca prijave može da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.

Pokretanje postupka po službenoj dužnosti

Član 24

Postupak registracije pokreće se po službenoj dužnosti, ako je takva registracija predviđena ovim zakonom.

Zabeležba

Član 25

Upis zabeležbe vrši se na osnovu prijave ili po službenoj dužnosti, ako Registrator dođe do saznanja o činjenicama i dokumentima koji su od značaja za stambene odnose.

Način podnošenja prijave

Član 26

Prijava u papirnoj formi podnosi se Registru neposredno ili poštom. Kada se prijava podnosi poštom, kao datum i vreme podnošenja prijave uzimaju se datum i vreme prijema prijave u Registru.

Elektronska prijava se podnosi Registru putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave kojom se obezbeđuje prijem elektronskih dokumenata i dokaza o uplati administrativne takse za registraciju i naknade za usluge evidencije.

Potpisivanje elektronske prijave i dokumenata, kao i overa elektronskih dokumenata, vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronski potpis i elektronski dokument.

Rok za podnošenje prijave

Član 27

Podnosilac prijave je dužan da Registru podnese prijavu u roku od 15 dana od dana nastanka promene, odnosno podataka koji su predmet registracije.

Potvrda o primljenoj prijavi

Član 28

Potvrda o primljenoj prijavi izdaje se podnosiocu prijave, prilikom neposrednog podnošenja prijave Registru.

Potvrda o primljenoj elektronskoj prijavi dostavlja se na elektronsku adresu navedenu u prijavi.

Potvrda o primljenoj prijavi naročito sadrži broj pod kojim je prijava zavedena, datum i vreme prijema prijave, vrstu prijave (upis, promena ili brisanje podataka i dokumenata), identifikacione podatke o podnosiocu prijave iz člana 23. stav 1. tačka 3) ovog zakona, kao i spisak priloženih dokumenata.

Izmena i odustanak od prijave

Član 29

Podnosilac prijave može da izmeni prijavu ili da od nje odustane do donošenja odluke Registratora o prijavi.

Ako podnosilac prijave odustane od prijave, Registrator donosi rešenje kojim se postupak obustavlja.

Provera ispunjenosti formalnih uslova i rok za odlučivanje o prijavi

Član 30

Po prijemu prijave Registrator proverava da li su ispunjeni formalni uslovi za registraciju propisani članom 20. stav 2. ovog zakona za podatke koji se registruju i objavljuju i da li su dostavljeni propisani dokumenti.

Podaci koji su predmet objavljivanja ne podležu proveri ispunjenosti formalnih uslova, upisuju se u Registar na osnovu registracione prijave, za njihovu tačnost odgovara podnosilac prijave i o njihovoj objavi se ne izdaje poseban akt.

Registrator odlučuje o prijavi donošenjem rešenja o registraciji ili zaključka o odbacivanju prijave u roku od pet radnih dana od dana prijema prijave.

Rešenje o registraciji

Član 31

Ako su ispunjeni formalni uslovi za registraciju i po izvršenoj kontroli ispravnosti unetih podataka i dokumenata u centralnom informacionom sistemu, Registrator donosi rešenje o registraciji.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana podnosilac prijave preko Registratora može izjaviti žalbu opštinskom, odnosno gradskom veću u roku od deset dana od dana dostavljanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja na internet stranici Registra.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Odbacivanje prijave, pravo žalbe i pravo na podnošenje usaglašene prijave

Član 32

Ako nisu ispunjeni formalni uslovi za dalje postupanje po prijavi, Registrator odbacuje prijavu zaključkom, uz navođenje svih nedostataka, odnosno razloga za odbacivanje, objavljuje ga kroz centralni informacioni sistem i pisani otpravak dostavlja podnosiocu prijave na način određen u registracionoj prijavi.

Registrator će prijavu odbaciti zaključkom i kada nije mesno nadležan za postupanje po prijavi, kada podaci navedeni u prijavi nisu predmet registracije i kada je podatak ili dokument koji je predmet prijave već registrovan.

Protiv zaključka iz st. 1. i 2. ovog člana podnosilac prijave preko Registratora može izjaviti žalbu opštinskom, odnosno gradskom veću nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u roku od deset dana od dana dostavljanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja.

Ako podnosilac prijave u roku od deset dana od prijema zaključka iz st. 1. i 2. ovog člana, a najkasnije 30 dana od dana njegovog objavljivanja, podnese usaglašenu prijavu i dokumente i otkloni sve utvrđene nedostatke, ne plaća ponovo administrativnu taksu i naknadu.

Podnosilac prijave može samo jednom iskoristiti pravo na podnošenje usaglašene prijave bez obaveze ponovnog plaćanja administrativne takse i naknade iz stava 4. ovog člana.

Propuštanje roka za odlučivanje o prijavi

Član 33

Ako Registrator ne odluči o prijavi u roku iz člana 30. stav 3. ovog zakona, smatraće se da je prijava usvojena, o čemu donosi rešenje i traženu registraciju, bez odlaganja, sprovodi u Registar, izuzev u slučajevima kada nisu ispunjeni uslovi propisani članom 32. stav 2. ovog zakona.

Brisanje registrovanog podatka ili dokumenta po službenoj dužnosti

Član 34

Kada utvrdi da je registrovan podatak, a da u momentu registracije nisu bili ispunjeni uslovi za njegovu registraciju, Registrator će ukinuti svoju odluku i brisati podatak najkasnije u roku od šest meseci od narednog dana od dana objavljivanja registrovanog podatka.

Rešenje o brisanju registrovanog podatka ili dokumenta dostavlja se stambenoj zajednici čiji je podatak brisan.

Istovremeno sa brisanjem registrovanog podatka uspostavlja se prethodno registrovano stanje.

Podnosilac prijave po osnovu koje je izvršena registracija podatka ili dokumenta koji je brisan u skladu sa odredbama ovog člana ima pravo na žalbu u skladu sa članom 32. stav 3. ovog zakona.

Povraćaj u pređašnje stanje

Član 35

U postupku registracije nije dozvoljen povraćaj u pređašnje stanje.

Objavljivanje i dejstvo registracije

Član 36

Pre konačnog odobravanja registracije i objave podataka i dokumenata, u Jedinstvenoj evidenciji se kroz centralni informacioni sistem vrši kontrola ispravnosti načina unetih podataka i dokumenata.

Ako se utvrdi da podaci i dokumenti koji su propisani kao predmet registracije i evidencije nisu uneti u Registar ili nisu uneti u Registar na propisan način, centralni informacioni sistem neće prihvatiti odobravanje registracije i o tome će obavestiti Registratora.

Registrator ima obavezu da bez odlaganja otkloni utvrđene nedostatke i unese, odnosno pravilno unese, podatke i dokumente kroz registarsku aplikaciju u centralni informacioni sistem.

Po izvršenoj kontroli ispravnosti načina unetih podataka i dokumenata u centralnom informacionom sistemu, registrovani podaci i dokumenti o stambenoj zajednici se javno objavljuju u Jedinstvenoj evidenciji stambenih zajednica.

Registracija proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja.

Treća lica koja se u pravnom prometu pouzdaju u podatke iz Registra ne snose štetne pravne posledice zbog netačnih podataka u Registru.

Ispravka greške

Član 37

Ako je prilikom registracije načinjena greška u pisanju, računanju ili druga očigledna greška, Registrator će u roku od pet dana od dana saznanja za grešku ili od dana podnošenja zahteva za ispravku izvršiti ispravku greške u Registru i o tome doneti zaključak.

Ako Registrator, odlučujući o zahtevu za ispravku greške, utvrdi da greška nije načinjena, donosi rešenje kojim se zahtev odbija kao neosnovan.

Dostavljanje pisanog otpravka odluke Registratora

Član 38

Dostavljanje pisanog otpravka odluke Registratora vrši se na način određen registracionom prijavom, i to:

1) poštanskom pošiljkom, na adresu podnosioca prijave;

2) poštanskom pošiljkom, na adresu sedišta stambene zajednice;

3) slanjem na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronsko poslovanje;

4) preuzimanjem u sedištu Registra.

Ako je podneta elektronska prijava, otpravak odluke Registratora u elektronskoj formi dostavlja se na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte ili na adresu za prijem elektronske pošte koja je označena u prijavi.

Dostavljanje pisanog otpravka odluke Registratora smatra se izvršenim danom slanja na adresu iz stava 1. tač. 1), 2) i 3) ovog člana.

Shodna primena zakona

Član 39

Na pitanja koja se odnose na postupak registracije i evidentiranja, a koja ovim zakonom nisu posebno uređena, primenjuje se zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Uputstvo za registraciju stambene zajednice - potrebna dokumentacija za registraciju

Uz popunjen obrazac prijave, u zavisnosti od vrste registracije (upis stambene zajednice, registracija promene ili brisanje podataka i dokumenata o stambenoj zajednici / upravniku/ profesipnalnom upravniku), prilaže se odgovarajuća potrebna dokumentacija.

Za stambenu zajednicu koja ima upravnika (prijavu podnosi izabrani upravnik):

 1. zapisnik sa sednice kada je doneta odluka stambene zajednice o izboru upravnika;
 2. očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
 3. dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.

Ukoliko je stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila aktom o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova – Pravila vlasnika, uz prijavu za
registraciju se prilaže i ovaj akt, koji se objavljuje u Registru stambenih zajednica.

Za stambenu zajednicu koja ima upravnika (prijavu podnosi drugo ovlašćeno lice):

 1. zapisnik sa sednice skupštine stambene zajednice kada je doneta odluka o izboru upravnika, sa ovlašćenjem drugom licu za upis stambene zajednice u Registar;
 2. očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
 3. dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.

Ukoliko je stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila aktom o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova – Pravila vlasnika, uz prijavu za
registraciju se prilaže i ovaj akt, koji se objavljuje u Registru stambenih zajednica.

 

Za stambenu zajednicu koja ima profesionalnog upravnika:

 1. zapisnik sa sednice kada je doneta odluka stambene zajednice o poveravanju poslova upravljanja profesionalnom upravniku;
 2. ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja, ukoliko je stambena zajednica donela odluku o poveravanju poslova upravljanja profesionalnom upravniku;
 3. očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
 4. dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.

Ukoliko je stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila aktom o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova – Pravila vlasnika, uz prijavu za
registraciju se prilaže i ovaj akt, koji se objavljuje u Registru stambenih zajednica.

Za stambenu zajednicu koja ima profesionalnog upravnika imenovanog u postupku
prinudne uprave (prijavu podnosi imenovani profesionalni upravnik):

 1. rešenje nadležnog organa lokalne samouprave o imenovanju profesionalnog upravnika za prinudnu upravu;
 2. očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
 3. dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.

Za registraciju promene podataka ili dokumenata o stambenoj zajednici prilaže se
dokaz o nastalim promenama:

 1. zapisnik sa sednice na kojoj je doneta odluka o formiranju nove stambene zajednice (uz belešku o poništavanju prethodne stambene zajednice), ukoliko se stambena zajednica formira na način drugačiji od prethodno registrovane stambene zajednice (stambena zajednica zgrade, ulaza, više ulaza i sl.);
 2. akt o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova, ukoliko je stambena zajednica usvojila promene ovog akta ili je svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila ovim aktom u skladu sa Zakonom;
 3. rešenje nadležnog organa o promeni adrese, u slučaju promene podatka o adresi stambene zajednice (naziv ulice i kućni broj);
 4. očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
 5. dokaz o uplati administrativne takse.

Za registraciju brisanja podataka ili dokumenata o stambenoj zajednici prilaže se
dokaz o brisanju:

1) zapisnik sa sednice kada je doneta odluka stambene zajednice o poništavanju registrovanog akta o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova, ukoliko stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze neće više uređivati na način utvrđen ovim aktpm;
2) rešenje nadležnog organa koji je izdao rešenje o rušenju zgrade, u slučaju rušenja zgrade;
3) očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
4) dokaz o uplati administrativne takse.

 

Za evidenciju upisa, promene ili brisanja podataka o stambenoj zajednici i zgradi, ukoliko se ti podaci ne preuzimaju u elektronskoj fprmi iz registra koji vodi Republički geodetski zavod ili iz drugih službenih registara i/ili evidencija, prilaže se:

 1. potvrda o dodeljenom poreskom identifikacionom broju (PIB) i izvršenoj registraciji poreskog obveznika;
 2. potvrda ili kopija ugovora o otvorenom tekućem računu stambene zajednice;
 3. očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva.

Dokumentacija, obrasci i uplata taksi za registraciju stambenih zajednica

Angažujte profesionalnog upravnika

Neka profesionalni upravnik radi za vas!

Ukoliko ne želite da preuzimate odgovornosti koje je doneo novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, onda je pravi trenutak da nas kontaktirate.

Kontaktirajte nas
Vladimira Tomanovića 35, Beograd
e-mail adresa

Pošaljite nam poruku