060/327-0-327 [email protected]

Skupština stambene zajednice i kvorum

 

Odlučivanje u stambenim zajednicama

Skupština stambene zajednice

Obavezni organi stambene zajednice su skupština i upravnik.

U slučaju poveravanja upravljanja profesionalnom upravniku na osnovu odluke skupštine stambene zajednice ili pravila vlasnika, skupština može izabrati jedno ili više lica koja će posredovati u poslovima između stambene zajednice i profesionalnog upravnika.

Članovi Skupštine

Članovi skupštine stambene zajednice su svi vlasnici posebnih delova (najčešće su to vlasnici stanova i poslovnih prostora).

Umesto vlasnika posebnog dela, osim za odluke propisane članom 42. zakona, na sednici skupštine može da učestvuje u radu i glasa i član domaćinstva koji je poslovno sposoban ili lice koje je zakupac posebnog dela, osim ako je vlasnik posebnog dela obavestio skupštinu ili upravnika da ne dozvoljava da umesto njega učestvuje neko drugi.

Sazivanje skupštine

Skupštinom predsedava lice koje je izabrano za upravnika i koje je obavezno da prisustvuje svakoj sednici skupštine.

Sednica skupštine održava se najmanje 2 puta godišnje, a zakazuje je upravnik.

Inicijativu za zakazivanje sednice skupštine može podneti i svaki vlasnik posebnog dela. Ako upravnik ne zakaže sednicu skupštine na zahtev vlasnika posebnog dela u roku od deset dana, vlasnik posebnog dela je može sam zakazati, o čemu obavezno obaveštava upravnika.

Pravo glasa u skupštini SZ

Vlasnik posebnog dela ima jedan glas u skupštini stambene zajednice.

U slučaju da je jedno lice istovremeno vlasnik više posebnih delova zgrade, to lice ima onoliko glasova koliko ima posebnih delova u vlasništvu.

Vlasnik garaže, garažnog mesta ili garažnog boksa nema poseban glas po osnovu prava svojine na tom posebnom delu osim u slučaju da je to jedini posebni deo koje jedno lice poseduje, u kom slučaju to lice ima pravo glasa u skupštini samo u odnosu na odluke koje se tiču dela zgrade u kom se nalazi garaža, garažno mesto, odnosno garažni boks.

Nedostupni stanari

Ukoliko je vlasnik posebnog dela nedostupan, njegov glas se ne uračunava u kvorum, odnosno ukupan broj glasova u postupku odlučivanja.

Smatra se da je vlasnik posebnog dela nedostupan ukoliko se tri puta uzastopno ne odazove na sednicu skupštine stambene zajednice na koju je uredno pozvan, a da pri tome nije obavestio upravnika, odnosno stambenu zajednicu o razlozima svog neodazivanja.

*Nedostupnost se odnosi na konkretnu sednicu i za svaku sledeću sednicu vlasnik je dostupan do trenutka dok se tri puta ne odazove na tu sednicu.

Obaveštenje o skupštini SZ

Smatra se da je vlasnik posebnog dela uredno pozvan isticanjem obaveštenja o danu, času i mestu održavanja sednice skupštine sa predloženim dnevnim redom na vidljivom mestu u prostoru koji je zajednički deo zgrade i koji je u svakodnevnoj upotrebi vlasnika posebnih delova (ulaz, hodnik i sl.).

Obaveštenje o održavanju sednice skupštine mora se istaći najmanje tri dana pre dana održavanja skupštine, osim u hitnim slučajevima u kojima se obaveštenje može istaći i na dan održavanja skupštine.

Rad i odlučivanje skupštine

Skupština SZ donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

O pitanjima:

– raspolaganja zajedničkim delovima zgrade

– poveravanja upravljanja profesionalnom upravniku i

– kreditnom zaduživanju SZ,

skupština SZ odlučuje većinom koju čine 2/3 ukupnog broja glasova.

Glasanje na skupštini

Vlasnik posebnog dela može glasati i pisanim ili elektronskim putem, u kom slučaju se za potrebe izračunavanja kvoruma smatra da taj član stambene zajednice prisustvuje sednici.

U vršenju ovlašćenja odlučivanja, odnosno glasanja, kada je poseban deo zgrade u susvojini, suvlasnicima pripada odgovarajući deo glasova za taj poseban deo srazmerno njihovom udelu u susvojini.

Vlasnik posebnog dela može da glasa i preko zastupnika, odnosno punomoćnika. Punomoćje se izdaje u pisanom obliku i čuva uz zapisnik o radu skupštine.

Kvorum za održavanje sednice skupštine

Kvorum za održavanje i rad sednice skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova članova koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, ako odlukom stambene zajednice nije određen veći broj glasova.

Ponovljena sednica i kvorum

Ako se sednica skupštine nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva najranije tri, a najkasnije 30 dana od dana kada je sednica trebalo da bude održana, sa istim predloženim dnevnim redom (ponovljena sednica).

Kvorum za održavanje i rad ponovljene sednice čini 1/3 ukupnog broja glasova članova, ako odlukom stambene zajednice nije određen veći broj glasova.

Nadležnost skupštine stambene zajednice

Skupština stambene zajednice:

1) bira i razrešava upravnika;

2) donosi odluku o poveravanju poslova upravljanja zgradom, odnosno izboru profesionalnog upravnika;

3) donosi pravila vlasnika u skladu sa članom 17. stav 2. ovog zakona;

4) donosi odluku o uzimanju kredita;

5) određuje visinu mesečnog iznosa koji plaćaju vlasnici posebnih delova za potrebe izvršenja poslova iz nadležnosti stambene zajednice, i to na ime troškova održavanja, troškova za rad organa stambene zajednice i drugih troškova;

6) donosi program održavanja zajedničkih delova zgrade;

7) donosi odluku o organizovanju poslova održavanja zgrade, odnosno o poveravanju poslova održavanja zajedničkih delova zgrade;

8) donosi odluku o preduzimanju radova na zajedničkim delovima zgrade;

9) donosi odluku o održavanju zemljišta za redovnu upotrebu zgrade;

10) donosi odluku o fizičko-tehničkom obezbeđenju zgrade i stvari na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade;

11) donosi odluku o korišćenju zajedničkih delova zgrade izdavanjem njihovih delova trećim licima ili vlasnicima posebnih delova;

12) donosi odluku o raspolaganju zajedničkim delovima zgrade;

13) donosi odluku o načinu korišćenja zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade;

14) donosi odluku o unapređenju zajedničkih delova zgrade;

15) donosi odluku o osiguranju iz člana 48. ovog zakona;

16) donosi odluku o postavljanju, odnosno ugradnji stvari na zajedničkim delovima zgrade i zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade i visini naknade koju plaćaju vlasnici tih stvari;

17) usvaja izveštaj o radu upravnika, odnosno profesionalnog upravnika, koji posebno sadrži prikaz realizovanih aktivnosti u odnosu na planirane, kao i iskorišćenju sredstava za realizaciju svake od aktivnosti;

18) donosi odluku o visini naknade za investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade;

19) odlučuje i o drugim pitanjima od značaja za stambenu zajednicu.

Skupština stambene zajednice odlučuje na sednici, ali se odluke mogu donositi i davanjem pisanih izjava van sednice.

O radu skupštine stambene zajednice vodi se zapisnik.

Zapisnik sa sednice skupštine

Svaka odluka skupštine stambene zajednice unosi se u zapisnik koji vodi upravnik, odnosno zapisničar koga imenuje upravnik.

Upravnik je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sadrži:

1) mesto i dan održavanja sednice;

2) ime lica koje je vodilo zapisnik;

3) sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;

4) rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština odlučivala, kao i način glasanja svakog prisutnog člana skupštine;

5) druge elemente, u skladu sa odlukom stambene zajednice.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice skupštine.

Zapisnik potpisuju upravnik, zapisničar ako je određen, kao i sva lica koja su učestvovala u njenom radu.

Ako lice koje je učestvovalo u radu sednice ima primedbe na zapisnik ili odbije da potpiše zapisnik, lice koje vodi zapisnik će to konstatovati u zapisniku uz navođenje razloga za to odbijanje, s tim da lice koje ima primedbu može tu primedbu i samo uneti u zapisnik prilikom potpisivanja.

Nestanak vode, struje, problemi sa grejanjem u Beogradu

Isključenja vode u Beogradu, nestanak struje, problemi sa grejanjem   Na jednom mestu pogledajte sva obaveštenja Vodovoda, EDB-a, Toplana Gde proveriti da li je zakazano isključenje struje, vode, da li postoje problemi sa grejanjem Kvarovi na mreži, nestanak...

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada  Najvažnije odredbe zakona Zakon o stanovanju i održavanju zgrada - članovi bitni za upravljanje i održavanje zgrada Zakon o stanovanju i održavanju zgrada sadrži i odredbe koje nisu usko vezane za probleme održavanja i upravljanja zgradama, pa ćemo ovde prikazati samo...
Angažujte profesionalnog upravnika

Neka profesionalni upravnik radi za vas!

Ukoliko ne želite da preuzimate odgovornosti koje je doneo novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, onda je pravi trenutak da nas kontaktirate.

Kontaktirajte nas
Vladimira Tomanovića 35, Beograd
e-mail adresa