060/327-0-327 [email protected]

Stambene zajednice – poreska i računodstvena pitanja

 

Koje su obaveze stambenih zajednica po Zakonu o računovodstvu i Zakonu o porezu na dobit pravnih lica

Stambene zajednice – poreska i računovodstvena pitanja

Zakon o računovodstvu i obaveze stambenih zajednica

Stambene zgrade spadaju u druga pravna lica koja nisu osnovana radi obavljanja delatnosti i u cilju sticanja dobiti.

Sledstveno tome, Zakon o računovodstvu iz 2014. godine jasno je definisao status stambenih zgrada – stambene zgrade nisu obveznici Zakona o računovodstvu.

Po članu 4. Zakona o računovodstvu – stambene zajednice nisu u obavezi da podnose finansijske izveštaje, kao ni izveštaje za statističke potrebe APR-u.

Međutim, nije Zakon o računovodstvu jedini propis koji uređuje obaveze stambenih zajednica iz oblasti finansija – obaveze propisuje i Zakon o porezu na dobit pravnih lica, kao i podzakonska akta.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica i stambene zajednice

Koja pravna lica su obveznici poreza na dobit pravnih lica?

  • Privredno društvo (preduzeće), odnosno drugo pravno lice koje je osnovano radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti je poreski obveznik poreza na dobit pravnih lica.
  • Poreski obveznik je u skladu sa ovim zakonom i drugo pravno lice koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti, već je u skladu sa zakonom osnovano radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih u njegovim opštim aktima, ako ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (nedobitna organizacija).

Stambena zajednica pripada ovoj drugoj grupi pravnih lica, jer je osnovana kao nedobitna organizacija. Ukoliko ne ostvaruje prihode onda nije poreski obveznik, međutim, ukoliko ostvaruje prihode na tržištu – stambena zajednica postaje poreski obveznik.

Član 1. stav 3 Zakona o porezu na dobit pravnih lica glasi: “Poreski obveznik je, u skladu sa ovim zakonom, i drugo pravno lice koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti, već je u skladu sa zakonom osnovano radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih u njegovim opštim aktima, ako ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tržistu ili vršenjem usluga uz naknadu (nedobitna organizacija).

Primer 1. Stambena zajednica ne ostvaruje prihode na tržištu

Kako je stambena zajednica nedobitna organizacija, osnovana sa ciljem održavanja zgrade, ukoliko ne ostvaruje prihode na tržištu – nije obveznik poreza na dobit pravnih lica.

Drugim rečima, stambena zajednica koja ne ostvaruje prihode na tržištu od, recimo, izdavanja prostorija u zakup, nije u obavezi da podnosi poresku prijavu i poreski bilans.

U praksi, u ovom slučaju je najbolje da stambena zajednica pošalje obaveštenje poreskoj upravi da nije ostvarila prihode na tržištu i da stoga nije obveznik poreza na dobit pravnih lica i nije u obavezi da podnosi poresku prijavu i poreski bilans.

Primer 2. Stambena zajednica ostvaruje prihode na tržištu

Veoma čest slučaj je da stambene zajednice kao nedobitne organizacije ostvaruju prihode na tržištu. To su najčešće prihodi od izdavanja poslovnog prostora, podrumskih ili tavanskih prostorija, od reklama na krovu ili fasadi…

Ukoliko stambena zajednica ostvaruje prihode na tržištu – u obavezi je da poreskoj upravi podnese poresku prijavu i poreski bilans, po Zakonu o porez na dobit pravnih lica. Drugim rečima, obavezno je vođenje određenih poslovnih evidencija.

Pravilnik o poreskom bilansu definiše da se poreski bilans izrađuje na osnovu bilansa uspeha, koji je finansijski izveštaj i nastaje kao rezultat vođenja poslovnih knjiga.

Dakle, stambena zajednica i u ovom slučaju ne podnosi finansijski izveštaj APR-u (po Zakonu o računovodstvu), ali je dužna da vodi knjige i na osnovu bilansa uspeha izrađuje poreski bilans, koji zajedno sa poreskom prijavom podnosi poreskoj upravi. Postupanjem suprotno pravilima poslovanja propisanih poreskim zakonom, stambena zajednica se izlaže prekršajnoj odgovornosti i novčanom kažnjavanju.

Iz ovih razloga, mnoge stambene zajednice se odlučuju za angažovanje knjigovođe. Angažovanje knjigovođe podrazumeva urednu evidenciju o trošenju sredstava prikupljenih radi održavanja stambene zgrade. Takođe, to znači i da će ispuniti i uskladiti svoje obaveze saglasno važećim pravnim propisima Republike Srbije, kao i izbeći kaznenu odgovornost.

Poslovne knjige kao obaveza stambene zajednice

Kao što smo napomenuli, iako je po Zakonu o računovodstvu oslobođena obaveze vođenja knjigovodstva, ukoliko ostvaruje prihode na tržištu stambena zajednica MORA:

  • da vodi poslovne knjige, odnosno evidenciju o prihodima i rashodima i izradi bilans uspeha (član 44. stav 3.);
  • da podnese poreski bilans (PBN-1) i poresku prijavu (PDP), koje izrađuje na osnovu bilansa uspeha.

PBN 1 obrazac u PDF-u.

PDP obrazac u PDF-u.

Ili – preuzmite obrasce PBN 1 i PDP sa sajta poreske uprave OVDE.

Poreski bilans i poreska prijava se podnose elektronskim putem.

Stambena zajednica kao pravno lice je u takvom slučaju dužna da vodi evidenciju o prihodima ostvarenim na tržištu i rashodima koji su nastali u vezi sa ostvarivanjem tih prihoda. Šta to znači? To znači da vodi prihode od npr. izdavanja zajedničkih prostorija u zakup i rashodima koji su nastali u vezi sa ostvarivanjem tih prihoda (recimo ulaganje u dodatno sređivanje tih zajedničkih prostorija, amortizacija i sl.).

Takođe, stambena zajednica je dužna da sačini bilans uspeha, na osnovu koga će u poreskom bilansu i poreskoj prijavi iskazati podatke o predmetnim prihodima i rashodima i tako utvrditi eventualnu osnovicu poreza na dobit pravnih lica.

Dakle, na osnovu bilansa uspeha radi se poreski bilans (na Obrascu PBN 1) i na osnovu podataka o predmetnim prihodima i rashodima se utvrđuje eventualna osnovica poreza na dobit pravnih lica.

Dobit i oporeziva dobit stambene zajednice

Stopa poreza na dobit pravnih lica je 15%Oporeziva dobit (ili osnovica poreza na dobit) se utvrđuje u poreskom bilansu

Poreski obveznik je dužan da nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu u kojoj je obračunat porez, za period za koji se utvrđuje porez.

Uz poresku prijavu, poreski obveznik je dužan da podnese i poreski bilans.

Rok za podnošenje poreskog bilansa PBN 1 i poreske prijave PDP je 180 dana od isteka perioda za koji se podnosi poreska prijava, tj. 29. jun tekuće godine za prethodnu godinu za koju se utvrđuje porez (ako 29. jun padne u neradni dan rok za podnošenje je prvi naredni radni dan).

Poresko oslobođenje

Na kraju, dolazimo i do veoma bitnog člana 44. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Prema odredbama ovog člana, plaćanja poreza na dobit oslobađa se nedobitna organizacija za poreski period u kojem ostvareni višak prihoda nad rashodima nije veći od 400.000 dinara, ali pod sledećim uslovima:

1. da ne raspodeljuje ostvareni višak svojim osnivačima, članovima, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima;

2. ne raspodeljuje imovinu u korist svojih osnivača, članova, direktora, zaposlenih ili sa njima povezanih lica;

3. da nema monopolski ili dominantan položaj na tržištu u smislu zakona kojima se uređuje zaštita konkurencije…

Dakle, ukoliko stambena zajednica ostvari prihod od 399.000 dinara, ona se oslobađa plaćanja poreza na dobit.

U slučaju da je ostvarila višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 400.001 dinar, na celi ovaj iznos plaća se stopa poreza na dobit pravnih lica od 15%.

Međutim, ono što je najbitnije, to je da stambena zajednica ukoliko želi oslobođenje od poreza – mora da popuni IPONO obrazac.

IPONO obrazac – Izjava o ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje nedobitnih organizacija

IPONO – Izjava o ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje nedobitnih organizacija – takođe se može naći na sajtu poreske uprave.

IPONO u PDF-u.

Ili – preuzmite IPONO obrazac sa sajta poreske uprave OVDE.

Iz sadržaja same izjave proizilazi da se u poreskoj prijavi ne obračunava porez na dobit, jer su ispunjeni oslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja. 

I Z J A V A

o ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje nedobitne organizacije

Nedobitna organizacija___________________ , PIB __________, je za period od___ do 201_ godine ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od ______ dinara, i u poreskoj prijavi za obračunavanje i plaćanje poreza na dobit nije obračunala porez na dobit, jer su ispunjeni uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja propisani članom 44. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon i 142/14)

* Napomena – Ovaj tekst je napisan jer veliki broj knjigovođa nema iskustva sa navedenim u tekstu, pa je ovo i njima uputstvo na osnovu koga će postupati u slučaju vođenja knjiga stambenih zajednica.

Pročitajte još…

Nestanak vode, struje, problemi sa grejanjem u Beogradu

Isključenja vode u Beogradu, nestanak struje, problemi sa grejanjem   Na jednom mestu pogledajte sva obaveštenja Vodovoda, EDB-a, Toplana Gde proveriti da li je zakazano isključenje struje, vode, da li postoje problemi sa grejanjem Kvarovi na mreži, nestanak...

Pogledajte neke od radova koje je firma Beozgrad organizovala

Pogledajte neke od radova koje je firma Beozgrad organizovalaKoji su to poslovi koje obavlja profesionalni upravnik? Možemo li da očekujemo da će se profesionalni upravnik angažovati na rešenju problema u zgradi? Ovo su neka od najčešćih pitanja koje stanari postave...

Odluka o visini iznosa tekućeg i investicionog održavanja

Tekuće i investiciono održavanje zgrade - novi pojmovi iz Zakona o stanovanju i održavanju zgrada Kako je Zakon definisao pojmove tekuće i investiciono održavanje zgrade? Tekuće održavanje je izvođenje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju...

Upravnik ili profesionalni upravnik

Gradimo uzajamno poverenjeUpravnik ili profesionalni upravnik? Zašto profesionalni upravnik? Novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada stupio je na snagu 1. januara 2017. godine i od samog starta izazvao je brojne polemike. Posebno veliku pažnju privuklo je uvođenje...

Registracija stambene zajednice

Registracija stambene zajednice   Registracija stambene zajednice po Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada Registracija stambene zajednice Po novom Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, obavezna je registracija stambenih zajednica (zgrada) kao pravnih lica....

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada  Najvažnije odredbe zakona Zakon o stanovanju i održavanju zgrada - članovi bitni za upravljanje i održavanje zgrada Zakon o stanovanju i održavanju zgrada sadrži i odredbe koje nisu usko vezane za probleme održavanja i...

Angažujte profesionalnog upravnika

Neka profesionalni upravnik radi za vas!

Ukoliko ne želite da preuzimate odgovornosti koje je doneo novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, onda je pravi trenutak da nas kontaktirate.

Kontaktirajte nas
Vladimira Tomanovića 35, Beograd
e-mail adresa

Pošaljite nam poruku